Ph.D. Awardees

S.No. Name of Student Major Advisor Year
01 Mr. Richard Kwasi Bannor Dr. Madhu Sharma 2015
02 Mr. Joseph Longo Dr. Rajesh Sharma 2015
03 Mr. Shreekant Sharma Dr. Rajesh Sharma 2016
04 Mr. Avinash Vanam Dr. Rajesh Sharma 2016
05 Ms. Swati Utreja Dr. Madhu Sharma 2017
06 Mr. Surjeet Singh Dhaka Dr. Madhu Sharma 2017
07 Ms. Jolly Masih Dr. AmitaSharma 2017
08 Mr. Prlyanka Solanki Dr. Madhu Sharma 2017
09 Mr. Mottit Sharma Dr. Aditi Mathur 2017
10 Mr. Gurbir Singh Dr. Amita Sharma 2018